در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 14 مورخه 1400/10/25 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • ریاست محترم سازمان درمورد جلسه هفته گذشته با شرکت مسکن جنوب توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند.
  • نامه شماره 14003/1/1828 مورخ 1400/10/25 مسئول واحد مکانیک-گاز سازمان آقای بستان کللی با موضوع بررسی و تایید دستورالعمل های اجرایی نظارت گاز، کارآموزی مهندسین گاز و برقراری جریان گاز قرائت شد و مقرر گردید که توسط اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه هفته آینده در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
  • نامه شماره 14003/1/1772 مورخ 1400/10/15 مدیر اجرایی سازمان در خصوص افزایش حقوق کارمندان سازمان قرائت شد و مقرر گردید که موضوع مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.
  • نامه شماره 42420/س ن مورخ 1400/10/01 و پیوست آن نامه شماره 42000/س ن مورخ 1400/09/08 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری دوره یک روزه بازآموزی مدرسین لوله کشی گاز طبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع قرائت شد که مقرر گردید که با توجه به حضور آقای مهندس محمدجواد هاشمی در دوره گاز 2 پوند نسبت به معرفی ایشان جهت دوره مذکور اقدام گردد.