در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 12 مورخه 1400/10/15 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14003/1/1761 مورخ 1400/10/12 مسئول خدمات رفاهی و ورزشی با موضوع صورتجلسه شماره ۹ کمیته رفاهی و ورزشی قرائت گردید و پس از بررسی بند یک، با کمک هزینه به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان موافقت گردید و با بندهای ۲ و ۳ موافقت شد و همچنین مقرر شد جهت آموزش رشته والیبال برای بانوان مهندس طی یک فراخوان اقدام گردد و تعداد علاقه مندان به این رشته شناسایی و در صورت به حد نصاب رسیدن برای بانوان نیز جلسه تمرینی برگزار گردد.
  • نامه اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر به شماره ص/121/5065 مورخ 1400/10/12 در خصوص معرفی نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم عضو هیئت های حل اختلاف در مرکز استان و شهرستانهای تابعه قرائت گردید و به اتفاق آراء، مقرر شد که آقایان مهندس احمد احمدنیا و مهندس اسماعیل شریف نژاد به عنوان نمایندگان سازمان معرفی گردند.
  • نامه شماره 11421 مورخ 1400/09/29 شهرداری جم با موضوع اجازه استفاده از آسانسور خودرو بر در پارکینگ قرائت و مقرر گردید پاسخ داده شود با توجه به بند شماره 15-2-5-1 از مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان تعبیه آسانسورهای خودروبر به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پارکینگ کلیه ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و عمومی ممنوع می باشد.
  • نامه ارسالی مورخه 1400/10/13 آقای مهندس سیدعباس محمدی عضو علی البدل تاسیسات قرائت گردید و با توجه به نامه استعفای ایشان و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی، به اتفاق آراء، با درخواست ایشان موافقت گردید.
  • نامه شماره 14003/1/1162 مورخ 1400/07/12 مدیر اجرایی سازمان و نامه شماره 14003/1/1617 مورخ 1400/09/27 آقای مهندس رحیم بارگاهی و نامه شماره 14003/1/1755 مورخ 1400/10/12 آقای مهندس جمادی در خصوص معرفی و به کارگیری سازندگان حقیقی و حقوقی از سوی مالکان و کارفرمایان جهت انجام کلیه عملیات اجرایی قرائت شد و مقرر گردید کار گروهی در خصوص این موضوع با حضور افراد ذیل تشکیل و پس از بررسی و مطالعات لازم در این زمینه گزارش خود را به هیئت مدیره اعلام نمایند:

مهندس خسرو علی پور، مهندس حمید ظروفچیان،  مهندس مرتضی جمادی، مهندس رحیم بارگاهی و مهندس حسین رفاهی

  • نامه شماره 22/00/52895 مورخ 1400/10/06 اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی به صورت رایگان در ساختمانهای از قبیل مصلی، مسجد، حسینیه و غیره قرائت شد و مقرر گردید که مفاد این نامه در صورت درخواست های احتمالی اجرا گردد.
  • نامه شماره 14003/1/1758 مورخ 1400/10/12 مسئول واحد IT در مورد خرید لپ تاپ و ارتقاء سیستم های اداری قرائت شد و مقرر گردید قیمت روز تجهیزات مورد نیاز به ترتیب اولویت جهت اخذ تصویب به جلسه آتی هیئت مدیره ارائه شود.