در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 10 مورخه 1400/10/05 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • مقرر گردید آقای دکتر کریمی نسبت به ارائه گزارشی از چک ها و مطالبات وصول نشده سازمان و نیز شناسایی و معرفی مشاور مالی جهت پیگیری و وصول مطالبات مذکور به هیئت مدیره در جلسه آتی اقدام نمایند.
  • به اتفاق آراء مقرر گردید که مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۰ روز یکشنبه ساعت 17:00 برگزار گردد و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، نوبت دوم مجمع عمومی در عصر روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴٠٠ تشکیل شود.
  • مقرر گردید که استعلامی از شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان گرفته شود که آیا برگزاری مجمع های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به صورت مجازی امکانپذیر می باشد.
  • نامه شماره 14003/1/1678 مورخ 1400/10/01 مهندس سید مصطفی هاشمی در خصوص تدوین یک نظامنامه جامع که منطبق با موضوعات مرتبط با مجریان برق از قبیل تعیین صلاحیت، نحوه آموزش و سرفصل ها و آموزش دهندگان، تنبیهات احتمالی مجریان، دوره های سالیانه، چگونگی تقسیم کار و غیره قرائت گردید و به اتفاق آراء، مقرر شد بعد از بررسی موضوع و تدوین نظامنامه توسط افراد معرفی شده در نامه فوق، گزارشی جهت تصمیم‌گیری، به هیئت مدیره ارائه شود.
  • نامه شماره 14003/1/1679 مورخ 1400/10/01 مهندس سید مصطفی هاشمی در خصوص اعزام تعداد ۵۰ نفر از مهندسین برق جهت بازدید از نمایشگاه صنعت برق در شیراز در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ دی ماه سال جاری قرائت شد که مقرر گردید که موضوع مذکور به کمیته رفاهی ارجاع و پس از بررسی آن، چگونگی اعزام مهندسین برق جهت بازدید از نمایشگاه را به هیئت مدیره اعلام نمایند.
  • نامه شماره 14003/1/1616 مورخ 1400/09/27 مهندس رحیم بارگاهی با موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ در خصوص پیش‌بینی اعمال ضریب افزایش حداکثر تا ۱۰ درصد جهت تعرفه نیمسال دوم خدمات مهندسی قرائت شد که با توجه به درخواست قبلی سازمان با موضوع ۲۵ درصد افزایش تعرفه و مسکوت ماندن درخواست مذکور، مقرر گردید به جای پیشنهاد یادشده مصوبه مذکور پیگیری و مصوب گردد.
  • نامه مورخه 1400/09/28 مهندس ابراهیم سعدآبادی در خصوص تجاوز به اراضی سازمان قرائت شد و مقرر گردید که موضوع رفع معارض و عندالزوم شکایت علیه متعرضین و احقاق حق سازمان توسط مشاور حقوقی سازمان بررسی و به هیئت مدیره گزارش شود.
  • آقای مهندس جمادی در خصوص فرآیند اجرایی پرداخت هزینه های طراحی در سامانه ای جامع توضیحاتی ارائه نمودند که مقرر شد ایشان در اینمورد بررسی بیشتری انجام دهند و به صورت کاملتر به هیئت مدیره گزارش نمایند.
  • مقرر شد جلسه فوق العاده هیئت مدیره در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 برگزار گردد.
  • نامه شماره 42101/س ن مورخ 1400/09/14 رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری دومین دوره آموزش اساتید مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ویژه مشترکین عمده قرائت شد که مقرر گردید یک نفر که دارای مشخصات مذکور در نامه فوق می باشد، جهت شرکت در این دوره معرفی گردد. ضمناً پس از اتمام دوره فرد مذکور موظف می باشد جهت آموزش دوره مورد نظر به مهندسان مربوطه با سازمان همکاری نماید.