بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین ناظر محترم می رساند، با توجه به برنامه زمانبندی تعیین شده به علت فشردگی کارها در اسفند ماه و عدم امکان پرداخت در روزهای پایانی سال، آخرین مهلت ارسال گزارشات جهت پرداخت مالی در سال 1400 پانزدهم اسفند ماه 1400 اعلام می گردد .پرداخت طی دو مرحله طبق روال مرحله اول 10ام و مرحله دوم 20ام اسفند ماه خواهد بود ضمناً در صورت ارسال گزارش بعد از تاریخ تعیین شده پرداخت گزارش ارسالی پس از تایید در اولین مرحله پرداخت سال 1401 انجام خواهد گرفت.

(ضمناً گزارشات ارسالی حق النظارت مهندسین در اسفندماه فقط طی دو مرحله پرداخت می گردد)