در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 6 مورخه 1400/09/14 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14003/1/1553 مورخ 1400/09/14 مدیر محترم اجرایی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کمیسیون کنترل نقشه قرائت شد و با موافقت کلیه اعضا مقرر گردید، برای چهار رشته (عمران، معماری، برق و مکانیک) برای پایه یک حق الزحمه 5/4 میلیون تومان و پایه دو 5/3 میلیون تومان ماهیانه، تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شود.
  • شرح وظایف هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در اجرای ماده 76 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر قرائت شد و به اتفاق آراء، مقرر گردید کلیه موارد به جز بندهای 3-3 و 3-5 مورد تایید قرار گرفت و مقرر گرید که موارد فوق از هیئت مدیره دوره نهم به هیئت رئیسه تفویض اختیار گردد.