در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 5 مورخه 1400/09/11 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • شرح وظایف هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در اجرای ماده 76 آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی قرائت شد و مقرر گردید که تا روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 کلیه اعضای هیئت مدیره نسبت به موضوع مذکور بررسی نهایی را انجام داده و نظر قطعی خود را در اینمورد اعلام نمایند.
  • نامه شماره 22/00/46450 مورخ 1400/09/07 اداره کل راه و شهرسازی استان و پیوست آن نامه شماره 113229/430 مورخ 1400/09/03 وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 488 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 17-9 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (عدم پرداخت 5 درصد طراحی) قرائت و مقرر گردید اقدامات لازم برای توقف دریافت وجه مذکور از طریق اصلاح سیستمهای مالی و غیره از روز شنبه مورخ 13/09/1400 صورت گیرد.
  • مقرر گردید کارگروه تشکیل شده جهت بررسی قراردادهای نظارت سازمان نسبت به بررسی روشهای جایگزین تامین درآمدهای مورد نیاز سازمان اقدام و نتیجه را به هیات مدیره اعلام نمایند.
  • نامه شماره 18352 مورخ 1400/09/08 شهرداری بندر بوشهر به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در مورد تشکیل کمیته سیما و منظر شهری قرائت و مقرر گردید که آقایان دکتر نورالدین امیری و مهندس مرتضی جمادی بعنوان نماینده های سازمان جهت حضور در کمیته مذکور معرفی شوند.