در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 2 مورخه 1400/08/23 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- نامه شماره 14003/1/1398 مورخه 1400/08/23 رابط کمیته رفاه در خصوص ارسال صورتجلسه های کمیته رفاه قرائت گردید. سپس در مورد برنامه های کمیته رفاهی و ورزشی و تور تفریحی اعضای سازمان نظام مهندسی و خانواده محترم ایشان به شهر بیشابور و شرایط کلی آن بحث و بررسی شد که با این موضوع موافقت گردید و مقرر شد نسبت به بیمه کلیه افراد شرکت کننده در اردو اقدام شود.

2- مقرر گردید هر کدام از اعضای هیئت مدیره که مایل به دریافت اطلاعات مالی و کمیسیون معاملاتی و اطلاعاتی از این قبیل می باشند با هماهنگی آقای خواجوی کلیه این اطلاعات در اختیار ایشان قرار گیرد.

3- به اتفاق آراء، آقای مهندس کورش میرزائی به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیته رفاهی و ورزشی انتخاب گردیدند.

4- نامه شماره 14003/8/1202 مورخ 1400/07/20 با موضوع تقاضای استعفای آقای صائبی مسئول نمایندگی برازجان و انتخاب سرپرستی موقت به عنوان جایگزینی آقای صائبی مطرح که به اتفاق آراء، با استعفای آقای صائبی موافقت گردید و همچنین مقرر گردید با گرفتن استعلامات قانونی نسبت به کارگیری آقای علیرضا اکبرپور به عنوان سرپرست موقت نمایندگی برازجان اقدام گردد.

5- نامه شماره 14003/1/1268 مورخ 1400/08/03 کارمند دفتر نمایندگی دلوار با موضوع افزایش اجاره بهای نمایندگی دلوار از مبلغ هفت میلیون ریال به ده میلیون ریال مطابق خواست مالک قرائت و موافقت گردید.