در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 1 مورخه 1400/08/18 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- با حضور امضاء کنندگان زیر اولین جلسه هیئت مدیره محترم دوره نهم در تاریخ فوق تشکیل و بدواً رئیس سنی جلسه آقای دکتر علی کریمی انتخاب و هیئت رئیسه برای مدت یکسال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

  • آقای مهندس سیدسعید علم بلادی بعنوان تنها داوطلب ریاست سازمان، به اتفاق آراء،  انتخاب شدند.
  • آقای مهندس خسرو علیپور بعنوان تنها داوطلب نائب رئیسی اول سازمان، به اتفاق آراء، انتخاب شدند.
  • آقای مهندس غلامرضا سیه بازی بعنوان تنها داوطلب نائب رئیسی دوم سازمان، به اتفاق آراء، انتخاب شدند.
  • آقای مهندس کورش میرزائی بعنوان تنها داوطلب دبیری سازمان، به اتفاق آراء،  انتخاب گردیدند.
  • سپس هیئت رئیسه فی المجلس آقای دکتر علی کریمی که بعنوان تتها داوطلب خزانه داری سازمان شدند، انتخاب و به هیات مدیره معرفی نمودند که هیات مدیره به اتفاق ایشان را انتخاب کردند.

2- آقای مهندس علم بلادی گزارش مبسوطی از وضعیت سازمان از نظر تعداد اعضاء، تعداد نمایندگی های استان، وضعیت بدهی های مالی و مالیاتی سازمان که در دوره هشتم به طور کامل حل و فصل گردید، ارائه نمودند. ایشان گزارشی در خصوص وضعیت شفافیت مالی حاکم در سه سال گذشته ارائه کردند و اشاره فرمودند اسناد و مدارک آن موجود و در دسترس اعضای محترم هیئت مدیره قرار دارد. سپس در خصوص پیشرفتهای سازمان در زمینه های مجریان برق و گاز و آبفا گزارشی ارائه کردند و همچنین مقرر گردید گزارش مبسوط آن طی فایلی به اعضای محترم هیئت مدیره ارائه گردد و در مجموع شاکله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر را به اعضای محترم هیئت مدیره دوره نهم معرفی کردند.

3- مقرر گردید جلسات عادی هیئت مدیره سازمان هر هفته روزهای یکشنبه در ساعت 17:00 تشکیل شود. اطلاع رسانی جلسات هیات مدیره از طریق ارسال پیامک یا شبکه مجازی یا نامه کتبی صورت می گیرد که اولویت با ارسال پیامک می باشد.

4- مقرر گردید طی نامه ای به بانکهای طرف سازمان صاحبان امضاء مجاز به قرار زیر معرفی گردد.

  • امضا اول رئیس سازمان آقای مهندس سیدسعید علم بلادی
  • امضاء ثابت کلیه اسناد مالی و تعهدآور، خزانه دار آقای دکتر علی کریمی
  • در غیاب رئیس سازمان امضاء جایگزین نائب رئیس اول آقای خسرو علیپور می باشند.

5- به اتفاق آراء، مقرر گردید آگهی تغییرات هیات مدیره سازمان به سازمان ثبت اسناد استان ارسال و در روزنامه رسمی منتشر گردد.