قابل توجه کلیه مهندسین محترم مکانیک:

به اطلاع کلیه مهندسین طراح مکانیک میرساند جهت رویت نامه شماره 41912 مورخ 1400/09/02 ریاست محترم شورای مرکزی در خصوص الزام جانمایی کنتور و تجهیزات گاز مطابق مبحث هفدهم  مقررات ملی ساختمان توسط مهدسان طراح تاسیسات مکانیکی  به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه