جهت ثبت نام آزمون مجدد عملی مجریان برق به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

 

لینک ثبت نام

نام کاربری: شماره ملی

رمز عبور: شماره ملی