آگهی مناقصه عمومی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نظر دارد چاپ 5000 جلد سالنامه مهندسی 1401 و کلیه عملیات مربوطه از قبیل خرید کاغذ و مواد و مصالح لازم و چاپ، فیلم و زینگ، لیتوگرافی، صحافی و طراحی داخلی صفحات دو رنگ سالنامه و صفحات گلاسه آن به صورت 4 رنگ و … و تحویل سالنامه در محل سازمان مذکور، از طریق مناقصه عمومی به انجام رساند. لذا از کلیه تأمین کنندگان این کالا دعوت می شود از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1400/09/06 لغایت ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سازمان به آدرس www.bushehr-nezam.ir مراجعه فرمایند.

توضیحات:

  • قیمت خرید اسناد مناقصه 2000000 ریال می باشد که باید به شماره حساب5901318460 بانک ملت به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واریز گردد و فیش پرداختی در پاکت (الف) قرار داده شود.
  • آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 می باشد.
  • پاکت ها در ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 گشوده خواهد شد، حضور یک نماینده به عنوان تأمین کننده همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر بلامانع است
  • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار 250000000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع سازمان نظام مهندسی بوشهر ارائه گردد و یا به حساب 5901318460 بانک ملت به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واریز گردد.
  • تلفن تماس: (واحد روابط عمومی) داخلی 162  3110-077