به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در پی نامه نگاری و پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با مدیرکل محترم دفتی فنی استانداری بوشهر در خصوص اجرای پروژه بازار ساحلی دیلم و مشکلات آن، آقای مهندس سیدمحمود دستغیبی معاون هماهنگی امورعمرانی و دفتر فنی استانداری بوشهر طی نامه ای به شهردار بندر دیلم خواستار ارائه مدارک و مستندات لازم مربوط به پروژه فوق به دفتر فنی استانداری بوشهر گردید.

 

فایل دریافت نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر به شهردار دیلم

فایل دریافت و مشاهده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به دفتر فنی استانداری