قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بخشنامه شماره 302708/100/2 مورخ 96/12/27 وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد را در لینک زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

دنلود فایل بخشنامه