به اطلاع می رساند افرادی که دارای مدرک فنی و حرفه ای برقکار ساختمان درجه(1) با کد استاندارد4/1/28/55-8 یا کد استاندارد741120050010001 و یا 741120050010121 می باشند، می توانند بعنوان برقکار تجربی ساختمان در سازمان نظام مهندسی استان بوشهر ثبت نام نمایند.