قابل توجه کلیه مهندسین رشته معماری و سازه:

 

جهت مشاهده نامه شهرداری بندر بوشهر در خصوص لزوم رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بنا به لینک ذیل مراجعه نمایید.

                                                                

لینک مشاهده و دریافت نامه شهرداری