قابل توجه کلیه مجریان و ناظرین محترم آبفا:

ضروریست از مورخ 1400/07/01، کلیه فرم های 5 و 6 بصورت تایپ شده و بدون لاک گرفتگی به سازمان ارسال گردد، در غیر اینصورت به فرم های ارسالی هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و عواقب آن به عهده مجری مربوطه می باشد.