قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بخشنامه شماره 200/1400/35 مورخ 1400/05/04 اداره کل امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت آنها در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک دریافت بخشنامه شماره 200/1400/35 مورخ 1400/05/04 اداره کل امور مالیاتی