قابل توجه کلیه مهندسین محترم ناظر:

بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به وجود تفاهم نامه فی مابین معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اجرای اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و کمک به اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در قالب ارائه تسهیلات ویژه در انجام محاسبات، طراحی، نظارت و نظارت مضاعف پروژه های مذکور، از مهندسینی که تمایل به همکاری در زمینه نظارت دارند تقاضا می گردد نسبت به ارسال درخواست خود (با قید شهرستان موردنظر) از طریق سامانه ارسال پیام بخش خدمات مهندسی قسمت ارجاع نظارت تا روز جمعه مورخ 1400/05/08 اقدام نمایند. متذکر می گردد که پروژه های مذکور مربوط به شهرهای بنک، خورموج، اهرم، دیلم، عالیشهر، آب پخش و بندر ریگ می باشند.

 

توجه:

مهندسینی که به صورت داوطلبانه در ارائه خدمات مهندسی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مشارکت می نمایند، ۵۰ درصد تعداد کار و مساحت پروژه در تعداد کار و ظرفیت اشتغال سالیانه ایشان محسوب خواهد شد و متناسب با همین درصد حق الزحمه خدمات مهندسی به آنها پرداخت می گردد.