نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص نحوه عمل به بخشنامه شماره 28487/430 مورخ 1400/03/03 جهت نامزدی برای عضویت در نهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت بخشنامه شماره 28487/430 مورخه 1400/03/03