به اطلاع کلیه مهندسین می رساند که با توجه به نامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید اعتبار قبولی آزمونهای سال 92، 93 ، 94 و 95  تا پایان مرداد ماه سال جاری، مهندسینی که در سالهای مذکور در آزمون های نظام قبول شده اند ولی موفق به اخذ پروانه اشتغال و یا صلاحیت نشده اند، می توانند در این خصوص اقدام نمایند

لینک مشاهده و دریافت نامه