به اطلاع ناظرین محترم گاز میرساند با توجه به شروع فعالیت سامانه صدور الکترونیکی تائیدیه گاز از مورخ 1400/03/08، کلیه فرم های شماره 4 از تاریخ مذکور می بایست بصورت الکترونیکی صادر و تایید گردد و تائیدیه های کاغذی توسط سازمان بررسی نخواهد گردید.