به اطلاع ناظرین محترم گاز میرساند با توجه به شروع فعالیت سامانه صدور الکترونیکی تائیدیه گاز از مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸، کلیه فرم های شماره ۴ از تاریخ مذکور می بایست بصورت الکترونیکی صادر و تایید گردد و تائیدیه های کاغذی توسط سازمان بررسی نخواهد گردید.