قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به نامه نگاری ریاست سازمان در خصوص اولویت بندی واکسیناسیون کرونا ویروس جهت جامعه مهندسین، نامه جوابیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع و آگاهی در لینک ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه