قابل توجه کلیه مهندسین محترم کد دار:

جهت مشاهده نامه اداره کل تعاون کار و رفاه امور اجتماعی و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی به لینک زیر مراجعه نمایید.

مطابق ماده ۷ و سایر موارد مرتبط در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، مهندسان موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف ناشی از عدم رعایت ایمنی و حفاظتی در کارگاه های ساختمانی تحت نظارت خود، مراتب را علاوه بر مرجع صدور پروانه به اداره کار نیز اطلاع دهند.

 

 

لینک مشاهده و دریافت نامه

لینک مشاهده و دریافت آیین نامه