به اطلاع مهندسین گرامی می رساند، جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۰ می توانید به سایت سازمان (بخش پرداخت حق عضویت) مراجعه نمایید. لازم به ذکر است ارائه کلیه خدمات از طرف سازمان منوط به پرداخت حق عضویت می باشد.

**توجه: مبلغ پرداختی جهت حق عضویت سال ۱۴۰۰ تا تشکیل مجمع عمومی سازمان به صورت علی الحساب می باشد.