قابل توجه کلیه مهندسین رشته سازه:

نامه شماره 37315/س ن مورخ 99/10/23 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نامه معاون محترم مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی با شماره 400/142262 مورخ 99/10/21 در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از طریق لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه