قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان و با توجه به تفاهم نامه انجام شده مابین سازمان با بانک ملت جهت ارائه تسهیلات کارت اعتباری مرابحه با نرخ سود 16 % به اعضاء سازمان، از اعضا محترم دعوت به عمل می آید جهت تکمیل درخواست تسهیلات با شرایط ذیل، از طریق سامانه خدمات رفاهی در سایت سازمان از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 99/11/11 الی روز چهارشنبه مورخ 99/11/15 تا تکیمل ظرفیت اقدام به ثبت نام فرمایند.

در صورت انصراف از دریافت تسهیلات تا قبل از پایان مهلت ثبت نام جهت لغو درخواست خود را از طریق سامانه خدمات رفاهی اقدام فرمایید. درغیر اینصورت سهمیه استفاده شده محسوب می گردد.

اولویت با نفراتی است که برای تسهیلات پست بانک ثبت نام ننموده اند.

معرفی به بانک به ترتیب لیست ثبت نام صورت می پذیرد. ضمناً ظرفیت ثبت نام 300 نفر می باشد.

نوع تسهیلات : کارت اعتباری مرابحه

سقف تسهیلات: 500/000/000 ريال

نرخ تسهیلات : 16 درصد

دوره بازپرداخت :36 ماه