قابل توجه کلیه مهندسین ناظر محترم سازمان:

با توجه به پیگیری های بعمل آمده در جهت ارتقاء سیستم مالی سازمان در هیئت مدیره  محترم دوره هشتم در خصوص ارائه بهتر خدمات مالی به مهندسین ناظر محترم سازمان و رضایت آنها در بخش پرداخت های مرحله ای ، هم اکنون با تلاش های بسیار و مجدانه ، سیستم های پرداختی امور مالی سازمان درمورد موضوع فوق که قبلا در طول ماه به صورت دو مرحله صورت می پذیرفت ، بروز رسانی گردیده و بهبود در نحوه عملکرد این سیستم باعث گردیده است پرداخت های مرحله ای را از اول بهمن ماه سال 99 به 3 مرحله در ماه ارتقاء دهد. امید است این مهم باعث ارائه هر چه بهتر خدمات به اعضاء محترم سازمان و بالا بردن سطح کیفی آن و رضایتمندی ایشان از سازمان باشد.

نحوه پرداخت های مرحله ای از اول بهمن ماه سال 99 به شرح ذیل می باشد.

از 26ام  تا 5 ام هر ماه جهت دوره 10 روزه اول ماه (تاریخ پرداخت دهم هر ماه)

از 6 ام تا 15 ام هر ماه جهت دوره 10 روزه دوم ماه (تاریخ پرداخت بیستم هر ماه)

از 16 ام تا 25 ام هر ماه جهت دوره 10 روزه سوم ماه (تاریخ پرداخت سی ام هر ماه)