قابل توجه مهندسین مکانیک دارای صلاحیت نظارت گاز:

مطابق مصوبه مورخ 99/09/18 هیئت چهار نفره گاز استان مقرر شد که اولویت واگذاری نظارت بر تزریق گاز با ناظر گاز همان ساختمان باشد. لذا پیرو اطلاع رسانی مورخ 99/08/19 در سایت سازمان در خصوص ثبت نام جهت عضویت در گروه راه انداز تزریق گاز ، مجددا از کلیه مهندسین مکانیک دارای صلاحیت گاز دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 99/09/29 چنانچه تمایل دارند فقط بازرسی تزریق ساختمانهای تحت نظارت خود را انجام دهند. نام و نام خوانوادگی و شهرستان به همراه عدد 1 و چنانچه تمایل به عضویت در گروه راه انداز تزریق گاز را دارند نام و نام خانوادگی و شهرستان به همراه عدد 2 را از طریق ارسال پیام به واحد گاز و آبفا ارسال نمایند . در ضمن کسانی که قبلا در این طرح ثبت نام کرده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.