قابل توجع کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا محترم سازمان در خصوص تهیه پیش نویس ویرایش غیرقابل استناد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان به همراه پیش نویس ذکر شده در لینک های ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

لینک مشاهده و دریافت پیش نویس غیرقابل استناد مبحث 12 مقررات ملی