به گزارش روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه مورخه 99/08/05 مراسم معارفه اعضای جدید شورای انتظامی سازمان با رعایت اصول ایمنی و پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات دفتر ریاست سازمان برگزار گردید. در ابتدای مراسم آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن خوش آمد گوئی به اعضای حاضر در جلسه پرداختند و سپس مدعوین به جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص شورای انتظامی سازمان و قوانین و ضوابط مربوطه بیان نمودند. در پایان جلسه نیز ریاست سازمان احکام صادره از شورای مرکزی سازمان را به اعضای جدید شورای انتظامی سازمان اهدا نمودند.

اسامی اعضای منتخب جدید شورای انتظامی به شرح ذیل می باشد:

1- آقای مهندس علی آتیار

2- آقای مهندس سیامک ارجمندزاده

3- آقای مهندس اسداله تمجیدی پور

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر