در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 105 مورخه 99/06/30 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 993/1/1742 مورخ 99/06/30 مسئول واحد فنی و مهندسی بپیوست صورتجلسه مورخ 99/06/29 کمیته بتن قرائت شد و پس از توضیحات آقای مهندس ظروفچیان، مقرر گردید که:

** در مورد بند یک، اطلاع رسانی لازم از طریق پیامک و درج در سایت سازمان (در مکان مناسب) انجام شود.

** در مورد بند 2، کمیته بتن، راهکارهای لازم در خصوص الزام ناظرین ساختمان های مشمول طرح مذکور را به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه نماید.

** در مورد نمونه قرارداد اصلاح شده، مقرر گردید که در گروه مجازی هیئت مدیره قرار داده شده و در جلسه بعدی هیئت مدیره، بررسی و تصمیم گیری شود.

** در مورد بند ۴ مقرر گردید که موضوع توسط واحد IT بررسی و گزارش لازم شامل هزینه مربوطه به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه شود.

  • نامه شماره 993/1/1702 مورخ 99/06/24 مدیر اجرایی با موضوع درخواست تعیین پاداش شش ماهه اول سال ۹۹ کارکنان مطرح شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید با شرایط مصوبه هیئت مدیره در مورد پاداش شش ماهه اول سال ۹۸، پاداش پرداخت شود. ضمناً پاداش مربوطه، شامل مسئولین پاره وقت دفاتر نمایندگی نیز می شود.
  • نامه شماره 993/1/1043 مورخ 99/04/22 مسئول واحد مکانیک – گاز بپیوست صورتجلسه کمیته تخصصی گاز مورخ 99/04/02 قرائت و به اتفاق آراء، مقرر گردید که فرم تغییر ناظر به کمیسیون تخصصی مکانیک جهت بررسی و اعلام نظر به هیئت مدیره، ارجاع شود.
  • نامه شماره 993/7/1139 مورخ 99/04/31 مسئول دفتر نمایندگی چغادک در بازگشت به نامه شماره 993/1/988 مورخ 99/04/16 سازمان در جهت بهبود انجام خدمات فنی و مهندسی توسط سازمان قرائت شد و مورد جهت بررسی و اعلام نظر به هیئت مدیره، به واحد خدمات مهندسی سازمان ارجاع شد.
  • نامه شماره 99/2800/302 مورخ 99/04/31 بانک قرض الحسنه مهر ایران در ارتباط با طرح بیمه عمر رایگان کارکنان سازمان مشروط بر دریافت حقوق خود از طریق این بانک قرائت شد.
  • نامه شماره 11004/1/992 مورخ 29/05/99 سازمان به شورای مرکزی در پاسخ به نامه شماره 35144/س ن مورخ 13/05/99 با موضوع ابعاد توقفگاههای خودرو قرائت گردید.
  • نامه شماره 993/1/1548 مورخ 99/06/05 مسئول کمیسیون تخصصی معماری (با توجه به بند ۵ صورتجلسه شماره ۹۳ هیئت مدیره) بپیوست نظامنامه نحوه کنترل نقشه ها و مدارک مربوط به کمیسیون معماری مطرح شده و مقرر گردید که به صورت فایل الکترونیکی در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار گرفته و مجدداً در جلسه هفته آینده مطرح گردد.
  • نامه شماره 993/1/16718 مورخ 99/06/22 مدیر اجرایی و مالک مربوطه با موضوع افزایش مبلغ رهن انبار سازمان قرائت شد که با اکثریت آراء، با آن موافقت شد.
  • خزانه دار سازمان، با توجه به بند 6 صورتجلسه هیئت رئیسه شماره 110 مورخ 99/06/29 ، گزارش جلسه با بانکهای مختلف و همچنین بانک تجارت و پیشنهاد افتتاح حساب واسط مهندسین به دلیل شفافیت در حسابها، امکان مغایرت گیری در این حساب و قابلیت و کنترل بهتر حسابها را ارائه نموده و اظهار کرد که 4 سازمان استان دیگر نیز مورد مذکور را اجرایی نموده و یا در مرحله اجرا می باشند. ضمناً نمونه قرارداد منعقده یکی از استانها با بانک تجارت را قرائت نموده و به سوالات حضار پاسخ داد. لذا با اکثریت آراء، با کلیات افتتاح حساب واسط مهندسین موافقت شده و مقرر گردید که تفاهم نامه مربوطه تدوین و پس از بررسی و جمع بندی جزئیات آن در هیات رئیسه، موضوع در هیات مدیره نهایی شود.
  •  نامه شماره 993/1/1726 مورخ 99/06/29 مسئول واحد گاز – مکانیک سازمان با موضوع درخواست لغو دستور ارائه خدمات به مجریان تجربی در بعد از ظهرهای روزهای زوج به علت کم شدن زمان ساعات اداری در مرداد و شهریور ماه و برگشت این ساعات به روال عادی مطرح شد که به اتفاق آراء، با آن موافقت گردید.