قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

ابلاغیه اداره استاندارد بوشهر در خصوص اجرای اجباری استاندارد پلکان برقی و پیاده روی متحرک طبق استاندارد ایران در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت ابلاغیه اداره استاندارد استان بوشهر