در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 102 مورخه 99/06/16 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • در ارتباط با برگزاری جلسه مشترک فی مابین مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان، این سازمان و شرکت گاز در ارتباط با تزریق گاز انشعاب های خانگی در محل اداره راه و شهرسازی، توضیحاتی ارائه شد. لذا مقرر گردید که کارگروهی متشکل از اعضای مکانیک هیئت مدیره و کمیسیون تخصصی مکانیک، مسائل و مشکلات مربوطه را بررسی و راه حل یا دستورالعمل های مربوطه را تدوین و به هیئت مدیره ارائه نمایند.
 • نامه شماره 26/6/23579 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر با موضوع ساعات کاری ادارات از روز شنبه مورخ 99/06/15 قرائت گردید که با حفظ ربع ساعت زمان تعجیل در خروج و تأخیر در ورود، با آن موافقت شد.
 • نامه شماره 993/1/1579 مورخ 99/06/15 مدیر اجرایی با موضوع وجود تعداد کیسه برنج در انبار سازمان قرائت شد که با اکثریت آراء، مقرر گردید که با مدیریت خزانه دار سازمان، در راه امورخیریه هدیه شود.
 • نامه شماره 993/1/1092 مورخ 99/04/28 مسئول واحد فنی و مهندسی بپیوست درخواست آقای عبدالخالق قادری نماینده پروژه مسجد اهل سنت شهرستان گناوه با موضوع درخواست اعمال تخفیف و عدم محاسبه متراژ آن در ظرفیت مهندسان طراح و ناظر قرائت شد که با توجه به اینکه مورد مذکور منطبق بر بخشنامه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می باشد، به اتفاق آراء، با آن موافقت شد.
 • نامه شماره 993/5/1550 مورخ 99/06/10 مسئول دفتر نمایندگی گناوه بپیوست درخواست نماینده هیئت امناء مسجد امام محمد باقر(ع) در خصوص اعمال تخفیف در نظارت مسجد مذکور قرائت گردید که با توجه به مشابه بودن با مورد قبل، به اتفاق آراء، با آن موافقت شد.
 • به طور کلی به اتفاق آراء، مقرر گردید که کلیه موارد درخواست اعمال تخفیف در طراحی و نظارت، در کمیته فنی سازمان مطرح شده و در صورت تایید کمیته مذکور مبنی بر مطابقت با بخشنامه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نظامنامه اعمال تخفیفات، در این مورد اقدام شده و در صورت اظهار عدم تطابق، با درخواست مذکور مخالفت شود.
 • نامه شماره 993/1/1596 مورخ 99/06/15 مدیر اجرایی با موضوع درخواست بسته شدن حساب های فاقد تراکنش سازمان نزد بانک سپه قرائت گردید که به اتفاق آراء، ضمن موافقت با آن، مقرر شد که کلیه مبالغ موجودی در حساب های مذکور، به یکی از حسابهای دریافتی سازمان با هماهنگی خزانه دار سازمان واریز شود.
 • نامه شماره 22/99/27090 مورخ 99/06/10 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در ارتباط با ماده ۲ ذیل بند (ب) تخلفات انضباطی ماده ۹۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرائت شد که مقرر گردید که پاسخ لازم در این مورد به اداره راه و شهرسازی ارسال شود.
 • نامه شماره 993/1/1609 مورخ 99/06/16 مدیر اجرایی سازمان با موضوع خرید نرم افزار مالی از همکاران سیستم مطرح که با مبلغ پیشنهادی پیوست، به اتفاق آراء، موافقت شد.
 • نامه شماره 993/1/1589 مورخ 99/06/15 با موضوع اعلام اسامی نفرات شرکت کننده در دوره آموزشی سقف وافل مطرح گردید که به اتفاق آراء، با آن موافقت شد.
 • رئیس سازمان عنوان نمود که در جلسه هفته قبل شورای مرکزی، آقای مهندس خرم اعلام کرده که در مورد نحوه بررسی بودجه سال ۹۹ سازمانها، از وزارت راه و شهرسازی استعلام شده است.
 • نامه شماره 993/1/142 مورخ 99/02/01 مدیر اجرایی در ارتباط با تعیین حسابرس رسمی سازمان قرائت شد که مقرر گردید که مورد مذکور در اسرع وقت انجام شود.
 • نامه شماره 993/4/1490 مورخ 99/06/02 مسئول دفتر نمایندگی کنگان بپیوست نامه فرمانداری شهرستان کنگان در مورد تقاضای اعمال تخفیف طراحی و نظارت ملک آقای عبدالحسین پوراستوار قرائت شد که موضوع به کمیته فنی جهت بررسی و تصمیم گیری، ارجاع گردید.