در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 101 مورخه 99/06/10 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • خزانه دار سازمان توضیح داد که بانک آینده اعلام نموده که سود سپرده سازمان، پس از پایان مدت قرارداد در دهم ماه جاری (امروز)، از ۲۱ درصد، به ۱۸ درصد کاهش می یابد. پس از بررسی شرایط حسابهای دیگر، نهایتن به اتفاق آراء، مقرر گردید که نوع حساب، به حساب سپرده دوساله ویژه با نرخ سود ۱۸ درصد در بانک مذکور شود.
  • نامه شماره 993/1/1554 مورخ 99/06/10 مدیر اجرایی در خصوص بند ۵ صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۹۸ و گزارش مشاور مالی سازمان در این مورد قرائت شد که مقرر گردید برروی مفاد گزارش پیوستی (خصوصاً موضوع قرارداد)، بررسی بیشتری صورت پذیرفته و مجدداً به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه شود.
  • با توجه به بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۰۰ مورخ 99/06/02 هیئت مدیره و توضیحات بررسی آثار ساخت و ساز سال ۹۸ ، به اتفاق آراء، مقرر گردید که از هیئت چهار نفره استان، در مورد افزایش ظرفیت آزمایشگاهها، مجوزهای ذیل اخذ شود:

— مشابه بند 14-3-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با توجه به اینکه استان، فاقد تعداد کافی آزمایشگاه بتن دارای مجوز می باشد، تعداد کار و ظرفیت آزمایشگاههای دارای مجوز موجود، ۵۰ درصد افزایش یابد.

— پس از اتمام اسکلت (مطابق گزارش ناظر سازه مربوطه)، این ساختمانها، از تعداد ساختمانهای مشمول آزمایش بتن در ظرفیت آزمایشگاهها خارج شوند.

  • نامه شماره 993/1/1564 مورخ 99/06/05 در مورد عدم رسیدگی به تخلفات سازه ای ساختمانها و صرفاً رسیدگی به متراژ تخلف آنها در شهرداری قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید که ابتدا طی جلسه مشترک اعضای عمران هیئت مدیره و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی عمران، تمامی ابعاد موضوع بررسی شده و سپس با برگزاری جلسه مشترک با مسئولین شهرداری بوشهر، مسائل مشترک جهت جلوگیری از ساخت ساختمان‌های دارای ایرادات و تخلفات سازه‌ای بررسی و تصمیم‌گیری شود.
  • نامه شماره 8217/000/گ34 مورخ 99/06/10 شرکت ملی گاز استان بوشهر با موضوع گردشکار نصب کنتور مطرح که به اتفاق آراء، مقرر گردید:

— طی نامه ای به شورای مرکزی، ضمن ارسال تصویر نامه شرکت گاز، استعلام گردد که آیا مفاد نامه مذکور، مطابق مفاد تفاهم‌نامه مشترک و کاربرگ شماره ۶ ابلاغی سال ۸۵ می باشد؟

—همچنین در این نامه استعلام گردد که توسط کدام ارگان، باید زمان عملیاتی شدن بند 17-6-3 مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان به ناظر ابلاغ شود؟

—-تا زمان ارسال پاسخ شورای مرکزی، اجرای بند 17-6-3 مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان مطابق مندرجات موجود در کاربرگ شماره ۶ (خصوصاً قسمت اول آن)، ادامه یابد.