در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 100 مورخه 99/06/02 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • نامه شماره 993/1/1468 مورخ 99/06/01 با موضوع نظارت ساختمان پلاک ثبتی ۱۰۰۴ به مالکیت آقای مهرداد اشگر توسط کاردان ها صادر که با توجه به اینکه پرونده مربوطه از ابتدا، در سازمان موجود نبوده و روال اجرایی آن در خارج از سازمان صورت پذیرفته، به اتفاق آراء، مقرر گردید که شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان صادر نشود.
 • آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری سازمان نظام مهندسی استان بوشهر در تاریخ 99/05/12 قرائت که مقرر گردید که مطابق بند ۵ صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۹۹ عمل شود.
 • نامه شماره 35345/س ن مورخ 99/05/26 شورای مرکزی به پیوست بخشنامه شماره 1/670 امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قرائت که به اتفاق آراء ، مقرر گردید که بخشنامه مذکور در سازمان اجرایی شده و به کلیه مهندسین اطلاع‌رسانی شود.
 • نامه شماره 269/98 مورخ 99/05/11 سرپرست بیمه رازی استان بوشهر مبنی بر تقاضای تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی مهندسان سازمان با همان شرایط قبلی و حق بیمه مطرح که به اتفاق آراء، با تمدید آن ضمن اخذ مجوز ترک تشریفات، موافقت شد.
 • نامه شماره 993/8/1351 مورخ 99/05/21 مسئول دفتر نمایندگی دشتستان مبنی بر وجود ایرادات در سیستم سازمان جهت معرفی ناظران معماری مطرح که مقرر گردید که، موضوع بررسی و رفع اشکال شود.
 • نامه شماره 35305/س ن مورخ 25/05/99 شورای مرکزی در خصوص ارسال اطلاعاتی در مورد شورای رابط کاردانها قرائت که پیش نویس پاسخ نامه مطابق برگ پیوست، به اتفاق آراء، به تصویب رسید.
 • نامه شماره 993/1/1462 مورخ 01/06/99 مدیر اجرایی در ارتباط با نحوه فعالیت دفتر نمایندگی بندر دلوار قرائت که به اتفاق آراء، مقرر گردید که ساختمانی جهت دفتر نمایندگی سازمان اجاره شده و اقدامات قانونی جهت ارجاع کلیه ساختمان ها در دلوار ( علی الخصوص ساختمان های یک و دو طبقه و ساختمان‌های محدوده بلوار خلیج فارس) به سازمان انجام شود.
 • نامه مورخ 99/04/25 با موضوع درخواست نظارت همزمان عمران و برق در بندر گناوه مطرح که به اتفاق آراء، مقرر گردید که در صورت ارسال پاسخ شورای مرکزی، مطابق نظریه شورای مرکزی عمل شود.
 • نامه شماره 993/1/1386 مورخ 99/05/25 مدیر اجرایی به پیوست صورتجلسه شماره ۷۴ مورخ 98/11/05 کمیسیون تخصصی برق قرائت که با اکثریت آراء، با بند ۱ صورتجلسه مذکور موافقت شد.
 • نامه شماره 993/1/1437 مورخ 99/05/28 مسئول خدمات فنی و مهندسی در خصوص محدودیت تعداد کار و الزام انجام آزمایش جهت آزمایشگاههای بتن قرائت که مقرر گردید که ، بررسی کاملی در این مورد انجام شود و پیشنهادات به جلسه بعدی هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه گردد. همچنین تا اطلاع ثانوی، الزامی شدن آزمایش بتن در شهرهای برازجان و گناوه، به تعویق بیفتد.
 • نامه شماره 7738/000/گ34 مورخ 99/05/29 شرکت گاز استان با موضوع اجرای بند 17-6-3 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان قرائت که مقرر گردید پاسخ لازم در خصوص اجرای آن مطابق تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و شرکت گاز داده شود. همچنین در خصوص لزوم رعایت سلسله مراتب اداری در نامه نگاریها از مشاور حقوقی سازمان استعلام شده و در صورت لزوم، در این مورد نیز نامه نگاری شود.
 • نامه شماره 993/1/1344 مورخ 99/05/21 رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک در مورد تعداد اعضای کمیته گاز مطرح که با اکثریت آراء، مقرر گردید که موقتاً تا زمان اصلاح آیین نامه دفتر کنترل و نظارت گاز، تعداد اعضای این کمیته در بند 1-2-7 آیین نامه مذکور، شامل ۳ نفر و همچنین مسئول دفتر گاز (با مدیریت ایشان)، اصلاح گردد.
 • بر اساس بند ۱۲ این صورتجلسه، آقایان مهندس دشتی، رنجبر و چنعانی، به عنوان اعضای کمیته گاز تا پایان دوره یکساله ماموریت این کمیته (بر اساس بند 5 صورتجلسه شماره 84 هیات مدیره)، ابقاء گردیدند.