قابل توجه اعضا محترم سازمان:

نامه شورای مرکزی سازمان به همراه فراخوان سازمان نظام مهندس ساختمان استان فارس در خصوص برگزاری مسابقه ملی طراحی پل زندگی واقع در شهر شیراز جهت اطلاع لازم در لینک ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت فراخوان مسابقه طراحی پل زندگی