قابل توجه ناظرین محترم گاز:

بدینوسیله به اطلاع ناظرین گاز می رساند زمان تکمیل فرم آخرین مرحله اعلام تمایل به نظارت گاز در سال 99 از تاریخ 99/06/15 لغایت 99/06/31 می باشد، تأکید می گردد اعلام تمایل این دوره، آخرین دوره اعلام تمایل در سال جاری می باشد که صرفاً جهت ناظرینی که در مراحل قبلی اعلام تمایل، موفق به ثبت اعلام تمایل خود نگردیده اند.

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز