قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین کددار و بدون کد متقاضی بیمه تأمین اجتماعی می رساند با توجه به بخشنامه 670/1 اعلام شده در سایت سازمان با همراه داشتن کپی کارت عضویت، کپی کارت ملی، و پرینت سابقه بیمه؛ به دبیرخانه سازمان مراجعه فرمایند. همچنین قبل از مراجعه، نسبت به پرداخت حق عضویت ار طریق سایت اقدام فرمایید.

(ضمناً برای اعضا کددار همراه داشتن مهر الزامی می باشد)