قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و مهندسین کددار:

 

نامه مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر و مصوبات هیات چهار نفره استان مورخ 99/04/24 در خصوص ارائه خدمات مهندسی در رشته های تاسیسات برق و مکانیک در ساختمان های گروه الف در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 لینک مشاهده و دریافت نامه و مصوبه