در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 92 مورخه 99/04/08 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • به اتفاق آراء، با توجه به عدم ارائه نظرات تکمیلی جهت اصلاح احتمالی متن قرارداد نظارت مطابق بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۵۳ مورخ 98/07/28 هیئت مدیره، با اجرای بند ۱۰ صورتجلسه مذکور و همچنین سایر اصلاحات انجام شده در متن قرارداد نظارت در جلسات هیئت مدیره های قبل از آن موافقت شد.
 • نامه شماره 993/1/862 مورخ 99/04/07 مسئول واحد فنی و مهندسی در خصوص عدم اخذ و دریافت سند تک برگ و ارائه مبایعه نامه و دستور تهیه نقشه به سازمان به عنوان مدارک موجود جهت عقد قرارداد مطرح و مقرر گردید که دستور تهیه نقشه صادره از شهرداریها ملاک عمل کلیه خدمات سازمان قرار گیرد.
 • در مورد بند قبل مقرر گردید توسط مشاور حقوقی، در صورت لزوم، فرم عدم تعهد سازمان نسبت به ارائه خدمات شهری به هیئت مدیره ارائه گردد.
 • با ارسال نامه پیوست به بانک ملت و سایر نامه های مشابه جهت اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء، موافقت شد.
 • مقرر گردید که ویرایش املایی و مطابقت متن اساسنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ثبت موسسه غیر تجاری به منظور اخذ شناسه ملی را انجام شود. ضمناً مدت اعتبار هیئت مدیره، در فرم مربوطه، دو سال قید شود.
 • نامه شماره 34577/س ن مورخ 99/04/03 شورای مرکزی در ارتباط با اعلام مشکلات مالیاتی، حقوقی و بیمه ای سازمان به شورای مرکزی مطرح و مقرر گردید که مدیر اجرایی، با کسب نظر از مشاورین مربوطه، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ لازم را تهیه نماید. اعضای هیئت مدیره نیز نظرات خود را به ریاست سازمان یا مدیر اجرایی اعلام نمایند.
 • به اتفاق آراء، مقرر گردید با توجه به اعمال اتوماسیون ارجاع نظارت گاز از ابتدای سال جاری، به جای بند  8-13 اصلاحی آیین نامه نظارت گاز، این متن جایگزین شود: « چنانچه تعداد کار نظارت ارجاعی به مهندس ناظر گاز در یک ماه، از ظرفیت مجاز ماهانه ی وی بر مبنای این آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره تجاوز نماید، مطابق مقررات، با وی برخورد خواهد شد‌‌‌‌.»
 • نامه شماره 993/1/634 مورخ 99/03/19 مسئول واحد مکانیک-گاز سازمان در ارتباط با نحوه ی اعمال هزینه مالی مابه التفاوت کنتور مطرح و مقرر گردید که بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی باقیمانده و تعرفه ی روز، هزینه مربوطه دریافت شود.
 • نامه شماره 22/99/15131 مورخ 99/04/08 بپیوست نامه شماره 430/34136 مورخ 99/04/04 وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه ی خدمات مهندسی سال ۹۹ مطرح و با توجه به اینکه بر اساس بند 17-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مبنای تعرفه خدمات مهندسی در هر سال، توسط شورای مرکزی به سازمان نظام استان ها ابلاغ می گردد، مقرر گردید که این نامه عیناً به شورای مرکزی جهت کسب تکلیف انعکاس یابد. رونوشت به اداره کل راه و شهرسازی استان نیز ارسال گردد.
 • نامه شماره 993/1/869 مورخ 99/04/07 مدیر اجرایی بپیوست ابلاغ رای قطعی هیئت ۳ نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پرونده ی مالیات بر ارزش افزوده سازمان در سال ۹۲ که منجر به صدور رای قطعی به نفع سازمان نظام مهندسی در اینمورد گردیده قرائت شد.
 • با توجه به استعلام صورت پذیرفته ی پیوست در ارتباط با مبنای اخذ عوارض مطالعات ژئوتکنیک و مالیات بر ارزش افزوده قرائت و مقرر گردید مشابه مبالغ در نظر گرفته شده جهت انجام آزمایش بتن (مانند محاسبه بر مبنای متراژ کل گمانه‌زنی مربوطه در هر پلاک)، توسط کمیته ی ژئوتکنیک بررسی و اعلام شده و سپس در هیئت رئیسه در اینمورد تصمیم‌گیری شود.
 • درخواست آقای مهندس شاهین جلالی مبنی بر ارائه ی گواهی اشتغال به کار در پروژه عملیات اجرای خط انتقال از پوزگاه تا گاو سفید کوچک مطرح و مقرر گردید که از شرکت آب و فاضلاب، در مورد صحت و گواهی مذکور استعلام شود.
 • نامه شماره 758/993 مورخ 99/03/31 مسئول دفتر نمایندگی عسلویه بپیوست درخواست …………….. ناظر تاسیسات لوله کشی گاز جهت نظارت گاز در عسلویه به صورت ناظر مهمان قرائت و با توجه به سابقه ی موضوع، با درخواست وی موافقت شد.