در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 90 مورخه 99/03/25 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • رونوشت نامه شماره 34310 مورخ 99/03/17 شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مبنی بر همکاری سازمان مذکور با سازمان بازرسی کل کشور قرائت گردید.
 • نامه مورخ 99/03/19 آقای مهندس …………………… در ارتباط با وارد آمدن خسارت به ساختمان مجاورت پلاک تحت نظارت ایشان با مالکیت بانک ملت و شکایت بانک ملت از ایشان و مالک ساختمان مطرح و مقرر گردید که توسط مشاور حقوقی سازمان، حتی الامکان، با نامبرده همکاری شود. همچنین در صورت تمایل ایشان، توسط کمیته نظارت و کمیته ژئوتکنیک، ایشان راهنمایی شود.
 • نامه شماره 993/1/698 مورخ 99/03/25 مدیر اجرایی در ارتباط با درخواست آقای …………….. مبنی بر در نظر گرفتن حق الزحمه نظارت پروژه های تحت نظارت ایشان بابت بدهی ساختمان تجاری مسکونی واقع در خیابان امام خمینی قرائت و مقرر گردید که مشاوران حقوقی و مالی موضوع را بررسی و راهکارهای پیشنهادی را به هیئت رئیسه جهت تصمیم گیری ارائه نمایند.
 • درخواست آقای مهندس ………………… مبنی بر موافقت جایگزینی کلیه نظارت ‌های ایشان توسط آقای مهندس ………………. مطرح که با توجه به تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران، نیازی به جایگزینی ناظر وجود نداشته و ایشان می توانند نظارت های قبلی خود را ادامه دهد.
 • نامه آقای مهندس ………………….. مبنی بر تقاضای قرار گرفتن پلاک ایشان در سامانه کنترل و بررسی سازمان مطرح که مقرر گردید که دستور تهیه نقشه صادره از شهرداری، ملاک کار قرار گیرد.
 • درخواست آقای مهندس سید محسن دهنوی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در دو رشته عمران و برق مبنی بر ارجاع نظارت عمران به نامبرده علاوه بر نظارت برق مطرح و مقرر گردید که موضوع بررسی و به هیئت مدیره گزارش ارائه گردد.
 • نامه شماره 993/1/603 مورخ 99/03/18 مسئول خدمات مهندسی در مورد فاکتورهای مربوط به اجرای چاله آسانسور مطرح که با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۸۸ مورخ 99/03/11 هیئت ‌مدیره، مقرر گردید که حق الزحمه پیمانکار بر اساس فاکتورهای مربوطه، به ایشان پرداخت گردد.
 • نامه شماره 995/3/1 مورخ 99/03/24 بازرسان مبنی بر تقاضای ۲۰ درصد افزایش حق الزحمه حسابرس بازرسان (آقای علی فروزانی) مطرح که ضمن موافقت با آن، مقرر گردید که علی الحساب مبلغ سال ۹۸ به ایشان پرداخت شده و پس از تصویب بودجه سال 99 توسط مجمع عمومی، به نامبرده مابه التفاوت پرداخت شود.
 • با اکثریت آراء، با عقد قرارداد اجاره خودروی استیجاری با آقای مهدی محمدیان به مبلغ ۴۵ میلیون ریال از ابتدای سال ۹۹ موافقت گردید.
 • نامه مورخ 99/03/25 سرکارخانم مهندس عزتی به پیوست پروپوزال نحوه توزیع نظارت لوله کشی گاز استان مطرح و مقرر گردید که موضوع در جلسه مشترک کمیسیون تخصصی مکانیک و کمیته گاز بررسی و اعلام نظر شود.
 • نامه شماره 993/1/548 مورخ 99/03/10 مسئول واحد مکانیک – گاز به پیوست بررسی عملکرد سیستم مکانیزه توزیع نظارت تهیه شده توسط کمیته تخصصی گاز مطرح و با اکثریت آراء، مقرر گردید که مصوبه کمیته گاز و کمیسیون تخصصی مکانیک در مورد رفع اختلاف ۴۰ درصد اولویت موقتاً بمدت سه ماه اجرایی شود و در صورت نیاز، مصوبه مذکور بررسی و اصلاح شود.