قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و مهندسین کددار:

 

نامه ریاست سازمان در خصوص مبنای محاسبه تعداد طبقات جهت امور طراحی و نظارت در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه