آگهی تجدید مناقصه عمومی

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (همزمان)

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه San Storage جهت دفتر مرکزی به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذیل اقدام کنند. لذا از کلیه تامین کنندگان این کالا دعوت می شود از ساعت 07:00 روز سه شنبه مورخ 99/03/27 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/03/31 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سازمان به آدرس www.bushehr-nezam.ir مراجعه فرمایند.

توضیحات:

1-     قیمت خرید اسناد مناقصه 500000 ریال می باشد که باید به شماره حساب5901318460 واریز گردد و فیش پرداختی در پاکت (الف) قرار داده شود.

2-     آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/04/10 به دبیرخانه سازمان می باشد .

3-     پاکت ها در ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 گشوده خواهد شد حضور یک نماینده به عنوان تامین کننده همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر بلامانع است

4-     مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار 150000000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک صیاد شرکت در مناقصه به نفع سازمان نظام مهندسی بوشهر ارائه گردد و یا به حساب5901318460 بانک ملت به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واریز گردد.

تلفن تماس: (واحد انفورماتیک) داخلی 155    2-33334090-077

 

پیش نویس قرارداد

پیوست شماره یک قرارداد

فرم1- اطلاعات عمومی مناقصه

فرم 2- اطلاعات تخصصی مناقصه

فرم 3- پیشنهاد قیمت