قابل توجه کلیه اعضا کددار محترم رشته های عمران و معماری:

به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره34329/س ن مورخ 18/03/99 شورای مرکزی و نامه شماره  02/100/13885 مورخ 20/02/1399 وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) ضمن توجه به لزوم استفاده از ویرایش جدید، به مدت زمان استفاده از ویرایش قبل دقت لازم صورت پذیرد.