در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 88 مورخه 99/03/11 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه های آقای مهندس کاظم جوادی به سازمان نظام مهندسی به تاریخ 99/03/08 و 99/03/10 قرائت شد و مقرر گردید که موضوع به سازمان نظام مهندسی استان اردبیل اعلام گردد.
  • نامه شماره 993/1/527 مورخ 99/03/07 مسئول خدمات مهندسی به پیوست درخواست آقای عادل لک مبنی بر پرداخت حق الزحمه ایشان در قالب قرارداد فیمابین در سال ۹۶ در ارتباط با اجرای باکس آسانسور مطرح و با اکثریت آراء، مقرر گردید که پس از تایید تمامی فاکتور ها توسط مسئول خدمات مهندسی، حق الزحمه نامبرده بر مبنای بند ۳ قرارداد پرداخت گردد.
  • نامه شماره 240/99/01/2178 مورخ 99/02/14 شعبه یک سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر با موضوع اجرای بخشنامه ۶۷۰ امور بیمه شدگان به جای بخشنامه 1/670 با توجه به عدم ارسال نرم افزار مربوطه قرائت و مقرر گردید که موضوع به شورای مرکزی جهت کسب تکلیف انعکاس یابد. همچنین جهت تعیین تکلیف مهندسان سازمان، به شعبه مذکور نامه نوشته شود.
  • پیرو مصوبه بند ۱۵ صورتجلسه شماره ۸۵ مورخ 99/02/21 هیئت‌ مدیره، به اتفاق آراء، آقای مهندس اسداله تمجیدی پور به عنوان عضو شورای انتظامی استان انتخاب گردید.
  • به اتفاق آراء، آقای مهندس حسین ناصری به عنوان مسئول پاره وقت دفتر نمایندگی شهرستان دیلم انتخاب گردید. ضمناً به اتفاق آراء، مقرر گردید که معادل دو ماه حقوق به آقای مهندس مهران دامغانی پرداخت شود.
  • نامه شماره 993/1/24 مورخ 99/01/23 مسئول کمیسیون تخصصی معماری در ارتباط با طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایلی سازمان نظام مهندسی استان قرائت و مقرر گردید که موضوع بررسی و به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری بعدی گزارش شود.
  • نامه شماره 993/1/424 مورخ 99/02/27 مدیر اجرایی سازمان با موضوع درخواست عقد قرارداد افزایش بنا در صورت فراتر رفتن متراژ مربوطه از ۱۰ متر مربع قرائت که با آن مخالفت شد.
  • نامه شماره 993/1/425 مورخ 99/02/27 مدیر اجرایی در ارتباط با بند ۳ صورتجلسه شماره ۸۲ هیئت مدیره قرائت که مقرر گردید موضوع بررسی و گزارش لازم به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه گردد.
  • نامه شماره 993/5/473 مورخ 99/02/31 مسئول دفتر نمایندگی گناوه با موضوع ارسال لیست مهندسینی که گناوه را به عنوان اولویت اول خود اعلام نموده اند و مغایر با دستورالعمل سازمان در ارتباط با احراز محل سکونت با اشتغال می باشد قرائت و مقرر گردید که در مورد افرادی که مدارکی را ارائه نموده اند، توسط دفتر نمایندگی، در مورد صحت مدارک، از دستگاه‌های ذیربط استعلام شود. در صورتی که مدارک را ارائه ننموده باشند، توسط دفتر نمایندگی با نامبردگان در ارتباط با ارائه مدارک احراز سکونت و محل کار مکاتبه شود. در هر صورت، مجدداً به هیئت مدیره در این مورد گزارش داده شود.
  • به اتفاق آراء، مقرر گردید که الزام انجام آزمایش بتن، در بوشهر، شامل کلیه ساختمان‌های چهارطبقه و همچنین دارای زیر زمین (صرف نظر از تعداد طبقه) گردد.