قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی، مهندسی و شرکت های حقوقی و مهندسین محترم کددار سازمان:

 

نامه سازمان در خصوص رعایت نکات ضروری و موثر در تسریع روند کنترل نقشه در لینک ذیل جهت آگاهی شما قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان

لینک مشاهده و دریافت فایل راهنما