در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 85 مورخه 99/02/21 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • مقرر گردید با واحد IT ، نرم افزار نماسان بررسی گردیده و گزارش شود که به چه طریقی می توان مدیریت نرم افزار را در اختیار استان قرار داد. حتی الامکان، کلیه متغیر ها نیز در اختیار مدیریت استان باشد.
 • نامه شماره 14116/د/ش م مورخ 99/01/30 شورای مرکزی به پیوست پیش‌نویس غیر قابل استناد شیوه‌نامه ظرفیت اشتغال به کار مهندسی طراحی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی در چهار رشته قرائت و مورد جهت بررسی، به کارگروه منتخب هیئت مدیره ارجاع گردید.
 • نامه شماره 993/1/213 مورخ 99/02/07 کمیسیون تخصصی معماری در ارتباط با پیش نویس شیوه نامه ظرفیت مهندسان قرائت و به کارگروه منتخب هیئت مدیره ارجاع گردید.
 • نامه شماره 993/1/257 مورخ 99/02/09 رابطه کمیسیون تخصصی برق در ارتباط با پیش نویس شیوه نامه ظرفیت مهندسان قرائت و به کارگروه منتخب هیئت مدیره ارجاع گردید.
 • نامه شماره 993/1/364 مورخ 99/02/16 کمیسیون تخصصی عمران در ارتباط با پیش نویس شیوه نامه ظرفیت مهندسان قرائت و به کارگروه منتخب هیئت مدیره ارجاع گردید.
 • نامه شماره 993/1/367 مورخ 99/02/20 کمیسیون تخصصی مکانیک در مورد پیش نویس شیوه نامه ظرفیت مهندسان قرائت و به کارگروه منتخب هیئت مدیره ارجاع گردید.
 • نامه جمعی از دفاتر طراحی مهندسی مبنی بر پیشنهاد به تعویق افتادن اعمال تعرفه سال ۹۹ طراحی و نظارت قرائت که به اتفاق آراء ، با آن مخالفت شد.
 • نامه شماره 993/1/295 مورخ 99/02/13 مدیر اجرایی به پیوست نامه شماره 549/1/2637 مورخ 09/02/99 فرمانداری گناوه در خصوص دفتر نمایندگی سازمان در گناوه مطرح و مقرر گردید موضوع توسط نماینده کمیته نظارت بررسی و جهت تصمیم‌گیری بعدی، به هیئت مدیره ارائه گردد.
 • نامه شماره 993/1/363 مورخ 99/02/20 مدیر اجرایی با موضوع اتمام اعتبار احکام اعضای کمیسیون کنترل نقشه قرائت و به اتفاق آراء ، با تمدید ماموریت آنها موافقت شد.
 • نامه شماره 993/1/309 مورخ 99/02/14 مدیر اجرایی در مورد نحوه محاسبه حق الزحمه اعضای کمیسیون کنترل نقشه قرائت و به اتفاق آراء ، بررسی موضوع جهت ارائه مجدد به هیئت مدیره، به کارگروه تدوین بودجه ارجاع گردید.
 • نامه شماره 2637/1/476 مورخ 99/02/07 فرمانداری گناوه در ارتباط با تعیین الکترونیکی و سامانه ای مهندسین ناظر لوله کشی گاز مطرح و مقرر گردید طی نامه ای اعلام شود که الکترونیکی کردن کلیه امور سازمان و از جمله ارجاع نظارت گاز، در راستای شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی بوده است. همچنین در صورت مشاهده اشکالات احتمالی، موارد را مشخصاً به سازمان جهت بررسی بعدی اعلام نماید.
 • نامه شماره 993/1/371 مورخ 99/02/20 مدیر اجرایی به پیوست صورتجلسه کمیته گاز مورخ 99/02/15 قرائت و در مورد بند ۶ مقرر شد که مصوبه بدین صورت اصلاح شود: « در صورت تکرار تخلف مجریان تجربی به تعداد ۳ تخلف در 3 سال گذشته، مورد جهت رسیدگی به تخلف و برخورد قانونی مطابق مقررات، به مرجع صدور پروانه معرفی گردد ». مصوبه مذکور به اطلاع مجریان تجربی نیز برسد. با بند ۱۰ نیز موافقت شد. مقرر گردید که مورد بند ۹ بررسی و به جلسه بعدی هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه شود.
 • رئیس سازمان، آمار تعداد ناظرین مقیم و مهمان گاز و تعداد کل واحد های اجرا شده گاز در سال ۹۸ به تفکیک شهرستان ها را مطابق دو برگه پیوست به اعضای هیئت مدیره ارائه نمود که مقرر گردید پس از اخذ نظرات کمیسیون تخصصی مکانیک و کمیته گاز، هیئت مدیره در مورد نحوه ارجاع نظارت تصمیم‌گیری نماید.
 • نامه های شماره 369 و 993/1/368 مورخ 99/02/20 مسئول واحد کنترل و نظارت گاز و آبفا و شماره 993/5/162 مورخ 99/02/02 مسئول دفتر نمایندگی گناوه و شماره 159/993 مورخ 99/02/02 دفتر نمایندگی عسلویه در ارتباط با ارجاع کار نظارت گاز بیش از ۴۰ کار در سال ۹۸ مطرح و مقرر گردید که کلیه موارد مشابه در تمامی شهرستان ها بررسی و به جلسه بعدی هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه گردد.
 • با توجه به اتمام مدت ماموریت 3 ساله 3 تن از اعضای شورای انتظامی استان، آقای مهندس علی آتیار به اتفاق آراء ، در سمت خود ابقاء گردید. آقای مهندس سیامک ارجمندزاده با اکثریت آراء ، به عنوان عضو جدید شورای انتظامی انتخاب گردید. در مورد نفر سوم، در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.
 • نامه شماره 993/11/207 مورخ 99/02/17 مسئول دفتر نمایندگی جم با موضوع درخواست افزایش ۳۰ میلیون تومان به میزان رهن دفتر نمایندگی سازمان مطرح و به اتفاق آراء ، با آن موافقت شد.