قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تقویم آموزشی دوره های آنلاین جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.