در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 84 مورخه 99/02/14 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 993/1/2621 مورخ 99/02/09 با موضوع درخواست آزاد شدن کار دوم فصلی برای رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی و معماری قرائت و بطور کلی، مقرر گردید که در این موارد، موضوع مشابه جهت تمامی دفاتر نمایندگی و رشته ها را بررسی و تصمیم گیری نمایند.
  • رونوشت نامه 33771/س ن مورخ 99/02/09 شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی با موضوع مجاز بودن سازمانها به پرداخت مصارف و وصول منابع در هر ماه معادل یک دوازدهم بودجه مصوب سال قبل با توجه به عدم برگزاری مجامع عمومی تا زمان سپری شدن تشریفات قانونی تصویب بودجه قرائت شده و مقرر گردید که به مدیر اجرایی و امور مالی جهت اقدام لازم، ارجاع داده شود.
  • با توجه به نامه شماره 14003/د/ش م مورخ 98/12/19 شورای مرکزی در ارتباط با ابلاغ قیمت ساخت و ساز در سال 99، مقرر گردید که از 20 اردیبهشت، بر مبنای نامه مذکور و مطابق بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی اخذ شود. در مورد شهرهای گناوه و برازجان، همان تخفیف قبلی نیز اعمال شود.
  • گزارش برگزاری جلسه مشترک ایشان با مدیر اجرایی، مشاور مالی و حسابرس بازرسان در ارتباط با بیلان مالی سال 97 ارائه شد. لذا به اتفاق آراء، مقرر گردید:

الف: بند 1 صورتجلسه مذکور در اولویت بررسی قرار گیرد.

ب:- در مورد بند دوم با موضوع تعیین تکلیف چکها و اوراق نزد سازمان، ضمن تایید وصول کلیه مطالبات مذکور، مقرر گردید نحوه وصول آن در هیات رئیسه تصمیم گیری شود.

پ: در مورد ارزش سهام سازمان در 3 شرکت، مقرر گردید که طی نامه کتبی از سه شرکت، ارزش اسمی آنها استعلام شود.

ت: در مورد پیش پرداختهای سنواتی سازمان به شرکتها و افراد طرف قرارداد سازمان، مقرر گردید که اولویت بندی شده و به ترتیب سهولت انجام، تعیین تکلیف شود. امور مالی نیز هر 2 ماه یکبار، به هیئت مدیره گزارش لازم را ارائه دهد.

ث: در مورد زمین سازمان، آقای عباس کریمی مشاور مالی سازمان موضوع را بررسی نماید و راههای مختلف را به هیات مدیره جهت تصمیم گیری بعدی پیشنهاد نماید.

ج: در مورد تهیه چک لیست نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان، مقرر گردید که خزانه دار و مشاور مالی سازمان، در اینمود اقدام نمایند.

  • با توجه به اتمام مدت ماموریت یکساله کمیته های گاز و آبفا در ماه جاری، با اکثریت آراء، مقرر گردید که مدت ماموریت کمیته های مذکور، بمدت یکسال دیگر تمدید شود.
  • نامه شماره 993/1/258 مورخ 99/02/09 مسئول واحد گاز بپیوست صورتجلسه مورخ 99/02/08 کمیته تخصصی گاز مطرح و به اتفاق آراء ، با بند چهارم آن موافقت شد.
  • نامه شماره 2637/1/5732 مورخ 98/10/24 فرمانداری شهرستان گناوه با موضوع معرفی آقای عبدالرسول خلیلی جهت اعمال تخفیف قرائت و با توجه به معرفی نامبرده توسط فرمانداری و همچنین اقرار ایشان مبنی بر ساخت و ساز در حدود 200 متر مربع، با اکثریت آراء مقرر گردید که حداکثر تخفیف مطابق میزان تعیین شده در آیین نامه تخفیفات با شرط رضایت مهندسان ناظر برای ایشان اعمال شود. ضمناً تعرفه نظارت مطابق مبالغ اعلام شده سازمان به ایشان در تاریخ 98/09/10 محاسبه گردد.
  • با توجه به بند 7 مصوبه هیات مدیره به شماره 81 مورخ 99/01/31، مقرر گردید که کمیسیونهای تخصصی عمران و مکانیک، حداکثر تا پایان هفته جاری، نظر خود را در مورد ظرفیت اشتغال مهندسان اعلام نموده و در یکی از روزهای شنبه یا یکشنبه، نظرات را جمع بندی و به جلسه بعدی هیات مدیره جهت تصمیم گیری ارائه نمایند.