در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 82 مورخه 99/02/03 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 2691/1/983 مورخ 25/09/98 رئیس سازمان در مورد بند ۳ صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 12/06/93 قرائت گردید که مصوبه، مربوط به همان سال بوده است.
  • نامه شماره 983/1/2304 مورخ 98/08/19 به پیوست نامه مسئول کمیسیون تخصصی معماری سازمان در ارتباط با نحوه اخذ عوارض سازمان بابت طراحی قرائت و مقرر گردید که از اول خرداد ماه، پس از تایید سری اول نقشه های معماری و همچنین ریز متره و قبل از تایید ۳ سری نقشه های معماری، ۵ درصد عوارض طراحی سازمان اخذ شود. در مورد پرداخت کل هزینه طراحی به سازمان، پس از تقاضای دفاتر مهندسی، در این مورد بررسی و تصمیم گیری شود.
  • نامه شماره 983/1/3377 مورخ 98/11/26 مدیر اجرایی در ارتباط با عملکرد شهرداری بندر دلوار در زمینه ارجاع نقشه ها به دفتر نمایندگی سازمان در دلوار قرائت و توسط نماینده هیئت مدیره توضیحاتی در این مورد ارائه داده شد.
  • نامه شماره 983/1/3433 مورخ 98/11/29 مسئول کمیته نظارت مضاعف مبنی بر پیشنهاد اضافه شدن آقای مهندس فتح الله مختاری به کمیته نظارت مطرح و مقرر گردید که در صورت بیرون رفتن هر کدام از اعضای فعلی کمیته نظارت، نامبرده در اولویت قرار گیرد.
  • با اکثریت آراء، مقرر گردید که با توجه به وجود ابهامات در نحوه اجرای مصوبه بند ۶ صورتجلسه شماره ۷۹ مورخ 99/01/23 هیئت مدیره در مورد ارجاع نظارت گاز، ضمن توقف موقت مصوبه مذکور، نقاط قوت و ضعف مصوبه حداکثر تا پایان هفته آینده توسط کمیته گاز و کمیسیون تخصصی مکانیک بررسی و نتیجه آن جهت تصمیم گیری بعدی، به جلسه دو هفته آینده ارائه شود. ضمناً درخواست بررسی مجدد مصوبه مذکور توسط ۸ نفر از اعضای هیئت مدیره پیوست می باشد.
  • نامه شماره 87/1343 مورخ 98/12/15 شرکت پارسوماش در مورد تعاونی مسکن خادم قرائت شد.
  • نامه شماره 26/12/59895 مورخ 98/12/22 استانداری در مورد ارزیابی دستگاه های اجرایی قرائت شد.
  • نامه شماره 14045/د/ش م مورخ 99/01/06 شورای مرکزی در مورد اجرای مواردی به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا قرائت گردید.
  • نامه شماره 211/19/ص/99 مورخ 99/01/17 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به ریاست شورای مرکزی در خصوص تقاضای اختصاص هزینه کرد قسمتی از سرانه دریافتی سهم شورای مرکزی از سازمان ها در استانها قرائت گردید.